Egyéni vállalkozás alapítása

Az egyéni vállalkozást bejelentés alapján, egyéni vállalkozói igazolvány birtokában lehet gyakorolni. Az egyéni vállalkozó csak egy vállalkozói igazolványt kaphat. Az igazolvány alapján azonban több tevékenységet folytathat, több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelői, szolgáltatói egységet) tarthat fenn.

A vállalkozói igazolvány kiadására irányuló eljárás (és a változások bejelentése) az erre  szolgáló formanyomtatványok, kérelem kitöltésével történik.

A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
- azonosító adatok,
- állampolgárság,
- bejelentett lakóhely, levelezési cím,
- adóazonosító jel, adószám,
- TAJ-szám,
- a kérelem benyújtásának jogalapja és célja,
- a tevékenység megnevezése, szakmakód száma,
- statisztikai számjel,
- székhely, telephely, fióktelephely,
- munkavégzés módja,
- foglalkoztatottak létszáma,
- az adózásra vonatkozó adatok.

A kérelemhez mellékelni kell az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a szükséges okiratok eredeti, vagy hivatalos másolatát.

Az igazolvány kiadása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a körzetközponti jegyző az igazolvány kiadásával teljesíti.

Az egyéni vállalkozói igazolvány közokirat, amely érvényességének fennállásáig közhitelesen igazolja a benne feltüntetett – egyéni vállalkozással összegfüggő – adatokat.

Az igazolványt az egyéni vállalkozó vállalkozási jogának igazolására a személyazonosító igazolványával vagy személyazonosságát igazoló más hatósági okmánnyal együtt használhatja fel.

Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll.

A törzslap a vállalkozó azonosító adatait, adószámát, székhelyét, tevékenységi körét, telephelyeit, fióktelephelyeit tartalmazza. Ezen kívül tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kiállítás keltét, a kiállító hatóság megnevezését.

A pótlap tartalmazza a sorszámot, a vállalkozói igazolvány számát, a vállalkozó nevét, adószámát, nyilvántartási számát, a további tevékenységi köröket és a további telephelyeket, fióktelephelyeket.

A körzetközponti jegyző az igazolvány kiadását, cseréjét, pótlását határozattal tagadja meg, ha az igazolvány kiadásának e rendeletben vagy külön jogszabályban meghatározott feltételei hiányoznak vagy a vállalkozó már rendelkezik igazolvánnyal.

Amennyiben a vállalkozó nem rendelkezik adóazonosító jellel és/vagy statisztikai számjellel, azokat az adatlapon szereplő adatok alapján a körzetközponti jegyző kéri meg.

Az egyéni vállalkozó tevékenységét csak akkor kezdheti meg, ha a vállalkozói igazolványát megkapta.

Egyéni feladatok, gyakorlatok

1.    Látogasson el a Cégbíróság honlapjára! Készítsen jegyzetet, mely adatok publikusak egy-egy vállalkozásról!
2.    Vegye számba, milyen eljárási rend szerint jegyeztetheti be és szüntetheti meg vállalkozását!